Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w latach 2016-2018 realizował projekt pod nazwą „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Wartość projektu wyniosła 990 048,00 zł. Wartość dofinansowania to 960 346,56 zł, w tym: ze środków europejskich: 834 412,45 zł, a ze środków dotacji celowej: 125 934,11 zł.

 

Celem projektu było stworzenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających opiekę osobom niesamodzielnym, zwłaszcza po 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej i ambulatoryjnej opieki, a jednocześnie nie wymagają oni opieki całodobowej.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM,
 2. Prowadzenie dziennego domu opieki medyczne polegające na zapewnieniu usług pielęgniarskich, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz konsultacji lekarskich,
 3. Działania edukacyjne skierowane do rodziny i opiekunów pacjenta, umożliwiające kontynuację opieki po opuszczeniu DDOM.

 

Cele szczegółowe projektu:

 1. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu powrotu do zdrowia osób kończących leczenie szpitalne,
 2. organizacja efektywnego systemu umożliwiającego odchodzenie od opieki instytucjonalnej nad pacjentem na rzecz opieki w domu poprzez zastosowanie indywidualnych planów wsparcia,
 3. dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta,
 4. podniesienie wiedzy i umiejętności członków rodziny i opiekunów osób starszych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych.

 

Rezultaty projektu:

 • przeprowadzono ponad 60 całościowych ocen geriatrycznych,
 • przygotowano i zrealizowano ponad 60 Indywidualnych Planów Wsparcia,
 • utworzono 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc nad osobami zależnymi,
 • ponad 60 osób otrzymało opiekę w DDOM mającą na celu poprawę możliwości samodzielnego funkcjonowania w trakcie trwania projektu,
 • 60 opiekunów osób zależnych skorzystało z działań edukacyjnych mających na celu przygotowanie do kontynuacji opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Od 01.06.2018 r. Zakład kontynuuje realizację projektu ze środków Gminy Miejskiej Kraków.