Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Og艂oszenia

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z tre艣ci膮 art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej 鈥濺ODO鈥), informujemy co nast臋puje.

Administratorem danych osobowychjest Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych
w Krakowie (zwany dalej 鈥濵CO鈥), adres: ul. Wielicka 267, 30-663 Krak贸w, tel.: 12 44-67-500,
e-mail: ado@mco.krakow.pl,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)/

Osob膮 z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo skontaktowa膰 w przypadku jakichkolwiek pyta艅 lub uwag dotycz膮cych przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych i praw przys艂uguj膮cych Pa艅stwu na mocy przepis贸w o ochronie danych osobowych jestinspektor ochrony danych osobowych (IOD) MCO.

Dane kontaktowe e-mail: iod@mco.krakow.pl,

CELE I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

1. Zapewnienie opieki zdrowotnej, kt贸rej podstaw臋 przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Diagnoza medyczna i leczenie, kt贸rej podstaw臋 przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dzia艂alno艣ci leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Zapewnienie zabezpieczenia spo艂ecznego oraz zarz膮dzania systemami i us艂ugami zabezpieczenia spo艂ecznego, kt贸rej podstaw臋 przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

UDOST臉PNIANIE DANYCH

Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO DANYCH OSOBOWYCH PACJENT脫W

Pa艅stwa dane osobowe mog膮 zosta膰 ujawnione:

1. osobom wykonuj膮cym zaw贸d medyczny zatrudnionym lub wsp贸艂pracuj膮cym z MCO,

2. innym osobom wykonuj膮cym czynno艣ci pomocnicze przy udzielaniu 艣wiadcze艅 zdrowotnych, a tak偶e czynno艣ci zwi膮zane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w kt贸rym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpiecze艅stwa tego systemu na podstawie upowa偶nienia nadanego przez MCO,

3. podmiotom leczniczym wsp贸艂pracuj膮cym z MCO w celu zapewnienia ci膮g艂o艣ci leczenia oraz dost臋pno艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych,

4. dostawcom us艂ug technicznych i organizacyjnych dla MCO, kt贸re umo偶liwiaj膮 udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych (w szczeg贸lno艣ci dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obs艂ugi technicznej system贸w teleinformatycznych i aparatury medycznej),

5. osobom przygotowuj膮cym si臋 do wykonywania zawodu medycznego i kszta艂c膮cym si臋 osobom wykonuj膮cym zaw贸d medyczny, w zakresie niezb臋dnym do realizacji cel贸w dydaktycznych,

6. podmiotom prowadz膮cym rejestry medyczne na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa,

7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PRAWA PRZYS艁UGUJ膭CE OSOBIE, KT脫REJ DANE S膭 PRZETWARZANE

Przys艂uguje Pa艅stwu prawo 偶膮dania dost臋pu do swoich danych, sprostowania danych nieprawid艂owych, uzupe艂niania danych niekompletnych. Ponadto mog膮 Pa艅stwo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego: Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych w celach zwi膮zanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obron膮 roszcze艅 Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres przedawnienia roszcze艅 okre艣lony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych w celu prowadzenia ksi膮g rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji ksi臋gowej i podatkowej.

OBOWI膭ZEK PODANIA DANYCH

Zbieranie i przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest wynikaj膮cym z przepis贸w prawa, obowi膮zkiem ZOL, dlatego podanie danych osobowych Pacjenta w zwi膮zku z wykonywaniem 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej jest obowi膮zkowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA艃STWA TRZECIEGO

Dane osobowe nie s膮 przekazywane do Pa艅stw trzecich.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

呕adne decyzje w MCO nie s膮 podejmowane w spos贸b zautomatyzowany (tj. bez udzia艂u cz艂owieka). Pa艅stw dane osobowe nie b臋d膮 r贸wnie偶 wykorzystywane w celach profilowania.

Ochrona danych Osobowych w MCO.