Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Historia Zakładu

W dniu 01.04.1964 r. decyzją Prezydium Rady narodowej Miasta Krakowa, z inicjatywy literata krakowskiego Jana Kurczaba, zarejestrowany został Społeczny Komitet Budowy Domu Spokojnej Starości, któremu przewodniczył profesor Emil Lüchter.

Od października 1968 r. rozpoczęto budowę kompleksu Domu Spokojnej Starości, którego udziałowcami finansowymi byli m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Huta im. Lenina, Rada Narodowa Miasta Krakowa oraz Narodowy Bank Polski. W lipcu 1970 roku powołano Dyrekcję Domu Rencistów nr 3 „Dom Spokojnej Starości”, której przewodniczył mgr Paweł Kossak-Główczewski.

   W latach 1970-1979 zostały otwarte następujące pawilony:

  • Pawilon I im. Zbigniewa Skolnickiego (24.11.1970 r.)
  • Pawilon II im. Jana Kurczaba (29.05 1971 r.)
  • Pawilon III im. Bronisława Giendosza (14.08.1974 r.)
  • Pawilon Socjalny (30.12.1978 r.)
  • Pawilon IV, który mieścił również oddział Kliniki Geriatrii ówczesnej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, a którego ordynatorem był prof. dr hab. n. med. Józef Kocemba (20.07.1979 r.)
  • przewiązki napowietrzne łączące pawilony (31.12.1979 r.)

   Od października 1971 roku rozpoczęły pracę siostry ze Zgromadzenia św. Józefa. Swą posługę wykonywały pod opieką duszpasterską parafii „Matki Boskiej Dobrej Rady”. O października 1974 roku nowym dyrektorem ośrodka został mgr Tadeusz Kończakowski.
   W Domu Spokojnej Starości działały: pralnia, kuchnia, stołówka, pomieszczenia terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, sala fizykoterapii, gabinet RTG, EKG, laboratorium. Ponadto w ośrodku prowadził działalność zespół artystyczny „Uśmiech Jesieni” oraz biblioteka i gabinet fryzjerski.
   W listopadzie 1979 r. poświęcono kaplicę pod wezwaniem „Podwyższenia Krzyża”, w której posługę kapłańską świadczyli kapelani ks. kan. Jan Bednar i ks. Stanisław Będkowski.
   W czerwcu 1982 roku dyrektorem został mgr Zdzisław Moszczak, a od maja 1991 roku, po zmianach przepisów odnośnie powoływania dyrektorów w służbie zdrowia, mgr inż. Włodzimierz Biel. Nowy dyrektor rozpoczął inwestycje mające na celu poprawienie warunków bytowych pensjonariuszy i dostosowanie pawilonów do realiów XX wieku.
   We wrześniu 1991 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 185 Wojewody Krakowskiego, następuje zmiana statutu
i nazwy placówki na „Dom Spokojnej Starości – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”. W jego skład weszły 4 oddziały dla przewlekle chorych, jeden oddział kliniczny i oddział dla sprawnych rencistów. Na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa został powołany lek. med. Ryszard Palka.
   W styczniu 1994, w oparciu o zarządzenie nr 3 Wojewody Krakowskiego, następuje kolejna zmiana nazwy na „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie”. Zgodnie z dyrektywą 77/94 Wojewody Krakowskiego wyremontowano, wyposażono i przekazano w listopadzie tegoż roku do użytku pomieszczenia dla Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej.
   W listopadzie 1998 r. otwarto Oddział Internistyczno-Geriatryczny ZOL (dawna Klinika Geriatrii AM), który działał do 2001 roku.

   Od stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana organu założycielskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którym zostało Miasto Kraków oraz została przez Radę Miasta Krakowa powołana Rada Społeczna ZOL.
   W kwietniu 2003 roku został podpisany kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług w zakresie lecznictwa zamkniętego ZOL, a od listopada 2004 r. na opiekę oddziału psychiatrycznego dla chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania.

Od 9.04.2003 do 31.12.2003r. działał 20-łóżkowy oddział geriatryczny, który, mimo podpisanego kontraktu, został zamknięty z powodów finansowych.
Od października 2006 roku Dyrektorem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego został dr n. med. Janusz Czekaj, który podjął się nie tylko modernizacji placówki, ale również zajął się poprawą jakości świadczonych usług na rynku usług medycznych. Podstawową kategorią zarządzania strategicznego jest Statut Zakładu oraz misja Zakładu i jego polityka jakości.

   W Zakładzie nastąpiły zmiany organizacyjne i personalne mające na celu dalsze podnoszenie poziomu świadczonych usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i leczniczych. Personel Zakładu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, ściśle współpracując z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Colegium Medicum i innymi wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

   W roku 2015 rozpoczęto realizację projektu mającego na celu wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu Nr 5 oraz przebudowie Pawilonu nr 3. Projekt pn. „Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie” wszedł w fazę realizacji w październiku 2017 r. kiedy to rozpoczęto realizację robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5. W lutym 2018 r. przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie realizacji przedmiotowego projektu zaplanowane zostało na grudzień 2020 r.

   W związku z ciągłym rozwojem oraz rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w szczególności poprzez realizację kolejnych projektów związanych z utworzeniem Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie oraz utworzeniem Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. zmianie uległa nazwa podmiotu leczniczego z Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie na Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

W dniu 30 czerwca 2019 r. w Miejskim Centrum Opieki zakończyła się część projektu pn. Poprawa opieki geriatrycznej i termomodernizacja Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych związana z realizacją robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5. W części przeznaczonej na pobyt pacjentów w trybie stacjonarnym znajdują się w tym pawilonie oddziały psychiatryczny i stacjonarny medycyny paliatywnej.

Od dnia 1 lipca 2019 r. zakres realizowanych w Miejskim Centrum Opieki usług rozszerzony został o Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, które to rozpoczęło swoją działalności w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

Od dnia 1 grudnia 2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie dr n. med. Janusza Czekaja zastąpił Łukasz Bartkowicz.

Obecnie Miejskie Centrum Opieki w Krakowie funkcjonuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej i opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opiekę nad pacjentami sprawuje profesjonalna kadra medyczna wszechstronnie wykształconych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i dietetyczek. W Centrum z pacjentami pracuje prężny zespół psychologów, rehabilitantów oraz terapeutów zajęciowych.